0

"Kup z Twisto"

 

Nowy sposób płatności "Kup z Twisto" umożliwia klientowi sklepu internetowego dokonanie

zapłaty za zamówiony towar dopiero po jego otrzymaniu i wypróbowaniu.

"Kup z Twisto" pobiera opłatę wyłącznie w sytuacji gdy Klient nie dokona na rzecz Twisto zwrotu ceny towaru w terminie 21 dni od dokonania zakupu.

Zakupu dokonuje się w sklepie internetowym za pomocą specjalnej bramki płatniczej. Klient przyciska przycisk „Kup z Twisto” lub podobny, akceptuje regulamin „Kup z Twisto” i składa oświadczenie woli w sprawie dokonania zakupu. Następnie na podstawie zamówienia, Twisto dokona weryfikacji informacji o kliencie i zamawianych przez niego produktów. Klient otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia zamówienia.

Co ważne, korzystanie z usługi nie wymaga rejestracji oraz jest dostępne dla klientów wszystkich banków.

Uwaga! Przy realizacji płatności przez TWISTO niezbędne jest wyłączenie AdBlock’a, który może blokować prawidłowej działanie aplikacji bankowej.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) GERLACH SA (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  WWW.GERLACH.PL  przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych. 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GERLACH SA; dane kontaktowe - numer telefonu: (+48) 48 375 80 82, adres e-mail: SKLEP@GERLACH.PL

 

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora można się kontaktować pisząc na adres pocztowy GERLACH SA, BIURO HANDLOWE, UL. LIGOCKA 103, BUDYNEK NR 7, 40-568 KATOWICE, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – iod@gerlach.com.pl.

 

 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

 1. przygotowania i wykonania Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)
 2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

       c. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania                       zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach Umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową                       „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp.                  z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

        4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych              prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach              takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie                      danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
 

 1. realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia)

 

 1. zabezpieczenia i dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń w związku z Umową zawartą z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 

 1. ING Bank Śląski S.A.
 2. Twisto Polska sp. z o.o. 

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3 i 4., tj. przez okres wykonania Umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m. in. prawa podatkowego) oraz konieczny do zabezpieczenia dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych.

 

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 

 1. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia Umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy  ze Sklepem internetowym.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem Umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalnościprzyjętym przez Sklep internetowy.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji Umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach Umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji Umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

Nagrody
i wyróżnienia

© Gerlach 2020

Created by: Xann Marketing

Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności