Niniejszy Regulamin określa sposób nabywania Kart Podarunkowych emitowanych przez Wystawcę oraz korzystania z Bonów Zakupowych i Kodów Rabatowych w Sklepie. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Bonów Zakupowych, Kart Podarunkowych czy Kodów Rabatowych, jakie mogą zostać użyte w Sklepie.

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Bon Zakupowy - Bon towarowy na okaziciela, z określoną Datą Ważności i Wartością, wydawany przez Partnera, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie, złożony z ciągu 10 cyfr i liter składających się na numer Bonu. 

Data Ważności - ostatni dzień kalendarzowy ważności Bonu Zakupowego, Karty Podarunkowej lub Kodu Rabatowego, w którym taki Bon, Karta lub Kod mogą być użyte i po upływie której tracą one ważność i nie mogą być wykorzystane; Data Ważności określona jest w treści Bonu, Karty lub Kodu lub w braku takiego określenia w ich treści – 12 miesięcy od daty zakupu 

Karta Podarunkowa - Bon towarowy na okaziciela, mający formę karty, wydawany przez Wystawcę, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie, złożony z dziesięciu cyfr i liter, składających się na numer Karty Podarunkowej, ukryty pod zdrapką. Każda Karta Podarunkowa posiada dodatkowo sześciocyfrowy kod weryfikacyjny; Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani innym instrumentem płatniczym. 

Kod Rabatowy - ciąg znaków alfanumerycznych przekazywanych Użytkownikowi przez Wystawcę lub Partnera, uprawniający Użytkownika do zniżki na produkty na oferowane w Sklepie; wysokość zniżki i Datę Ważności określa opis Kodu Rabatowego. 

Nabywca - osoba, która kupuje od Wystawcy Kartę Prezentową, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Partner - podmiot współpracujący z Wystawcą w ramach działań promocyjnych, będący dystrybutorem lub sprzedawcą Bonów Zakupowych, Kart Podarunkowych lub Kodów Rabatowych.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Regulamin Sklepu - regulamin Sklepu dostępny pod adresem: https://gerlach.pl/regulamin.

Sklep - serwis internetowy prowadzony przez Wystawcę pod adresem www.gerlach.pl, w którym dokonując zakupu produktów Użytkownik może zrealizować Bon Zakupowy, Kartę Podarunkową lub Kod Rabatowy

Użytkownik - osoba legitymująca się (będąca posiadaczem) Bonu Zakupowego, Karty Podarunkowej lub Kodu Rabatowego i realizująca go w serwisie gerlach.pl

Wartość - kwota wyrażona w złotych polskich (PLN), na jaką opiewa Bon Zakupowy lub Karta Podarunkowa w momencie ich wystawienia.

Wystawca - „GERLACH” spółka akcyjna z siedzibą w Drzewicy, ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 55281, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nr NIP: 7990003388, REGON: 670081420, o kapitale zakładowym w wysokości 2 210 575,00 zł, opłaconym w całości.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Karta Podarunkowa lub Bon Zakupowy mogą być wykorzystane jedynie jednokrotnie, przy jednej transakcji. Użytkownik nie może ponownie użyć Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego, nawet jeżeli pozostały na nich jakieś środki.
 2. Użytkownik powinien wykorzystać Wartość Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego w całości.
 3. W przypadku, gdy wartość towarów zakupionych przez Użytkownika w Sklepie jest niższa niż Wartość, na którą opiewa Karta Podarunkowa lub Bon Zakupowy, pozostała kwota (różnica) nie może być już przez Użytkownika wykorzystana i przepada (nie podlega zwrotowi w żaden sposób).    
 4. Nabywca może przekazać Kartę Podarunkową dowolnej innej osobie.
 5. Wystawca będzie realizował Karty Podarunkowe, Bony Zakupowe czy Kody Rabatowe podawane przez Użytkownika przy dokonywaniu zakupów w Sklepie, bez względu na to, czy Użytkownik znalazł się legalnie w ich posiadaniu.
 6. Wystawca nie będzie weryfikował przy dokonywaniu zakupów w Sklepie przez Użytkownika, czy Użytkownik wszedł w posiadanie Bonu Zakupowego, Karty Podarunkowej czy Kodu Rabatowego zgodnie z prawem.
 7. Karta Podarunkowa, Bon Zakupowy lub Kupon Rabatowy mogą być zrealizowane wyłącznie do upływu daty Ważności. Po upływie Daty Ważności Wystawca nie będzie honorował uprawnień wynikających z Bonu Zakupowego, Karty Podarunkowej czy Kodu Rabatowego. Niewykorzystana Wartość nie podlega zwrotowi na rzecz Nabywcy czy Użytkownika.
 8. W przypadku, gdy wartość towarów nabywanych przez Użytkownika w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego jest większa niż wartość takiej Karty lub Bonu, Użytkownik jest zobowiązany do dopłaty różnicy w formie akceptowanej przez Sklep zgodnie z jego regulaminem.
 9. Wartość́ zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się̨ na niej środków .
 10. Karta Podarunkowa, ani Bon Zakupowy nie może być wymieniona, w całości lub w części, na gotówkę. Środki wpłacone na Kartę Podarunkową lub Bon Zakupowy nie podlegają zwrotowi. Postanowienia te nie dotyczą odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego.
 11. Przy zapłacie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce lub Bonu Zakupowego.
 12. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy zniszczenie Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego i nie jest zobowiązany do wydania innej Karty lub Bonu w miejsce utraconego czy zniszczonego.
 13. Karty Podarunkowe lub Bony Zakupowe nie podlegają zastrzeżeniu czy zablokowaniu.
 14. Możliwość i zasady dotyczące zwrotu środków pieniężnych w zamian za Bon Zakupowy określają regulacje Partnera. Wystawca odpowiada jedynie za zrealizowanie Bonu Zakupowego w Sklepie, na zasadach określonych w Regulaminie. Wszelkie pozostałe unormowania dotyczące Bonu Zakupowego, w szczególności odpowiedzialność za jego wystawienie, treść i uprawnienia z niego wynikające ponosi Partner.

§2. Nabycie Karty Podarunkowej

 1. Karty Podarunkowe mogą być nabywane drogą elektroniczną w Sklepie lub w ramach innej formy współpracy z Wystawcą. Szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu określa jego regulamin, dostępny pod adresem:  www.gerlach.pl.
 2. Minimalna Wartość Karty Podarunkowej wynosi 100,00 zł (sto złotych).
 3. Nabywca, dokonując zakupu Karty Podarunkowej, określa jej Wartość. Aktualnie dostępne ominały Kart określa bieżąca oferta Sklepu lub indywidualne ustalenia Wystawcy i nabywcy, określone w ramach innej formy współpracy.
 4. Wystawca, w zamian za środki pieniężne o wartości równej Wartości Karty Podarunkowej, wystawia i przesyła Nabywcy Kartę Podarunkową.
 5. Po dokonaniu zapłaty za Kartę Podarunkową, Nabywca otrzymuje od wystawcy Kartę Podarunkową z unikalnym, dziesięcioznakowym zestawem cyfr i liter, składających się na numer Karty Podarunkowej (ukryty pod zdrapką) oraz sześciocyfrowy kod weryfikujący daną Kartę.
 6. Karta Podarunkowa jest przekazywana Nabywcy za pośrednictwem przesyłki listowej poleconej lub przesyłki kurierskiej.
 7. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres sześciu (6) miesięcy od dnia jej zakupu. Po upływie tego terminu Karta Podarunkowa traci ważność, a niewykorzystane środki, nie podlegają zwrotowi.
 8. Nie dopuszcza się zapłaty za Kartę Podarunkową inną Kartą Podarunkową albo Bonem Zakupowym.

§3. Zakup za pomocą Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego

 1. Karty Podarunkowe lub Bony Zakupowe mogą być wykorzystane wyłącznie do dokonywania zakupów towarów w Sklepie.
 2. Użyte celem zapłaty za towary nabywane w Sklepie mogą być wyłącznie Karty Podarunkowe lub Bony Zakupowe z aktualną Datą Ważności.
 3. Użytkownik, chcąc dokonać zapłaty za towary nabywane w Sklepie z użyciem Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego powinien, podczas dokonywania transakcji zakupu, w koszyku zakupowym, wprowadzić numer Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego.
 4. Użytkownik może wykorzystać do jednych zakupów tylko jedną Kartę Podarunkową lub jeden Bon Zakupowy (Karty Podarunkowe, ani Bony Zakupowe nie łączą się ze sobą).
 5. Użytkownik nie może jednocześnie użyć Bonu Zakupowego i Karty Podarunkowej albo Kodu Rabatowego (Karty Podarunkowe, Bony Zakupowe i Kody Rabatowe nie łączą się).
 6. Karta Podarunkowa lub Bon Zakupowy mogą być użyte do zakupu towarów objętych obniżkami czy promocjami w Sklepie.
 7. Użytkownik może korzystać z Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego jednokrotnie, do upływu Daty Ważności.

§4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej

 1. Nabywca, będący konsumentem w rozumieniu ustawy kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nieużywanej (zdrapka, chroniąca kod alfanumeryczny nie może być zdrapana) Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dostarczenia mu Karty.
 2. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej Wystawca unieważnia numer Karty Podarunkowej i blokuje możliwość dokonywania z jej pomocą zakupów w terminie 48 godzin od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej.
 3. W przypadku użycia Karty Podarunkowej przed odstąpieniem od umowy sprzedaży Karty, zwrotowi na rzecz konsumenta podlega jedynie różnica między Wartością Karty Podarunkowej a wartością zakupionych towarów.
 4. Jeżeli Użytkownik zrealizuje Kartę Podarunkową pomiędzy złożeniem przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej a jej unieważnieniem przez Wystawcę, zwrotowi na rzecz Nabywcy podlega jedynie różnica między Wartością Karty Podarunkowej a wartością zakupionych towarów.
 5. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu zawarte są w regulaminie Sklepu.

§5. Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów nabytych z pomocą Karty Podarunkowej

 1. Zasady i terminy odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w Sklepie określa regulamin Sklepu.
 2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu ceny w postaci gotówkowej w tej części, w jakiej cena sprzedaży została pokryta Kartą Podarunkową.
 3. W sytuacji, o której mowa w pkt 5.2., Użytkownik otrzyma zwrot środków na nową Kartę Podarunkową w takim zakresie, w jakim dokonał zapłaty za jej pomocą. Ewentualna nadwyżka uiszczona przez Użytkownika gotówką lub w innej dopuszczalnej przez Sklep formie, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu. 
 4. W sytuacji, o której mowa w pkt 5.3., Wystawca wyda Użytkownikowi  nową Kartę Podarunkową, opiewającą na wartość takich środków. 

§6. Korzystanie z Kodu Rabatowego

 1. Użyte celem zapłaty za towary nabywane w Sklepie mogą być wyłącznie Kody Rabatowe z aktualną Datą Ważności.
 2. Użytkownik, chcąc dokonać zapłaty za towary nabywane w Sklepie z użyciem Kodu Rabatowego w zależności od rodzaju kodu promocyjnego powinien, podczas dokonywania transakcji zakupu, w koszyku zakupowym dokonać wpisania kodu rabatowego, który może dotyczyć konkretnego produktu lub całej transakcji.
 3. Użytkownik może wykorzystać do jednych zakupów tylko jeden Kod Rabatowy jednokrotnego lub wielokrotnego użycia (Kody Rabatowe nie łączą się ze sobą).
 4. Użycie danego Kodu Rabatowego jednokrotnego użycia może nastąpić tylko jeden raz, do jednej transakcji -po użyciu taki Kod Rabatowy traci ważność i nie może być użyty ponownie.
 5. Użytkownik nie może jednocześnie użyć Kodu Rabatowego, Bonu Zakupowego lub Karty Podarunkowej (Karty Podarunkowe, Bony Zakupowe i Kody Rabatowe nie łączą się).
 6. Kod Rabatowy nie może być użyty do zakupu towarów objętych obniżkami, rabatami czy promocjami w Sklepie oraz do zakupu kart podarunkowych.
 7. Kod rabatowy wielokrotnego użycia może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie obowiązywania kodu.
 8. Kody rabatowe na całą ofertę nie obejmują noży z linii N46 (nóż szefa kuchni N46-D o kodzie EAN 5901035514737, nóż szefa kuchni N46-K o kodzie EAN 5901035514744, nóż szefa kuchni N46-DS o kodzie EAN 5901035514751). Wyjątkiem mogą być kody rabatowe, które zostaną przypisane wyłącznie do tych produktów.
 9. Kody rabatowe na całą ofertę nie obejmują karty podarunkowej.

§7. Odmowa realizacji

 1. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego, jeżeli:
 2. Nie można zweryfikować poprawności numeru Karty Podarunkowej lub Bonu Zakupowego u Partnera,
 3. Wystawca otrzyma od Partnera wiarygodną informację, że Bon Zakupowy został już wykorzystany u innego dostawcy.

§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów nabytych z pomocą Bonu Zakupowego

 1. Zasady i terminy odstąpienia od umowy sprzedaży towarów w Sklepie określa regulamin Sklepu.
 2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem Bonu Zakupowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu Bonu Zakupowego.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Nabycie lub realizacja Karty Podarunkowej, Bonu Zakupowego lub Kodu Rabatowego są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik, przed dokonaniem zakupu z użyciem Karty Podarunkowej, Bonu Zakupowego lub Kodu Rabatowego  potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 3. Karty Podarunkowe pozyskane z innego źródła niż Wystawca, Bony Zakupowe pozyskane z innego źródła niż Partner albo Kody Rabatowe pozyskane z innego źródła niż Wystawca lub Partner, są nieważne i nie uprawniają do zakupu w Sklepie.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://gerlach.pl/regulamin. Forma udostępnienia Regulaminu umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 7. Zawiadomienie o zmianie treści Regulaminu i dacie wejścia jej w życie nastąpi przez umieszczenie go na stronie internetowej https://gerlach.pl/regulamin oraz w Sklepie przez okres co najmniej 30 dni. Zmiana nie może naruszać praw już nabytych przez Użytkownika czy Nabywcę.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu, nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin. Jednak aktualny Regulamin pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych zakupionych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2024 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych, Bonów Zakupowych lub Kodów Rabatowych nabytych lub aktywowanych w tym lub po tym dniu.
 10. Wystawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Podarunkowych, Bonów Zakupowych lub Kodów Rabatowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 9.7.
 11. Karty Podarunkowe nabyte przed dniem zakończenia programu będą mogły być realizowane na dotychczasowych warunkach.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia regulaminu Sklepu, dostępne tu: https://gerlach.pl/regulamin.