Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@gerlach.pl lub sklep@gerlach.pl
  • pisemnie na adres: ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica;

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 

- opisu zaistniałej okoliczności dotyczącej reklamacji - w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, można dołączyć zdjęcie wady produktu.

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży (wymiana produktu na nowy, zwrot produktu i środków) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; 

- danych kontaktowych składającego reklamację – nr faktury zakupu /nr zamówienia oraz dane: imię, nazwisko, adres, nr tel.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU