WARUNKI GWARANCJI NA TERMOSY GERLACH

 

 

„GERLACH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobylańskich 41 (dalej Gerlach SA), udziela niniejszym gwarancji na oferowane termosy na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez dystrybutora wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Gerlach SA usuwa wady i dostarcza dystrybutorowi wyroby bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.

Gwarancja niniejsza udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie użytkowania i konserwacji.  Ponadto ani nabywca ani inna nieuprawniona osoba przez Gerlach S.A. nie podjęła próby samodzielnego naprawy urządzenia, a do obsługi urządzenia wykorzystano jedynie oryginalne części zamienne i eksploatacyjne.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych typu: normalnego użytkowania (np. zarysowań , zagnieceń, otarć):

ewentualnych zmian w wyglądzie zewnętrznym produktu, jeśli zmiany takie nie wpływają na funkcjonalność produktu;

niewłaściwego użycia, niedbałej obsługi, niedbalstwa lub w przypadku, np. uderzenia lub upuszczenia produktu;

użycia produktu w sposób sprzeczny z jego zamierzonym lub zalecanym użyciem;

niestosowania się do zasad prawidłowej konserwacji;

niewłaściwego użycia, niedbałej obsługi, niedbalstwa lub w przypadku, np. uderzenia, upuszczenia lub przygniecenia produktu;

niewłaściwego lub niewystarczającego przechowywania produktu lub dbania o niego (w tym rdzewienia lub odbarwienia);

stosowania nieodpowiednich metod lub środków czyszczących, w tym kwasów, rozpuszczalników lub innych środków agresywnych.

Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupione termosy, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach SA wraz z reklamowanym wyrobem dowodu zakupu wyrobu objętego gwarancją oraz karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji.

Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Niniejsza gwarancja producenta ogranicza się do naprawy produktu na warunkach opisanych powyżej. Gwarancja producenta nie uprawnia użytkownika do wysuwania innych roszczeń wobec Gerlach S.A. jako producenta, na przykład roszczeń odszkodowawczych. Niniejsza gwarancja producenta nie ogranicza ustawowych oraz umownych praw i roszczeń nabywcy względem sprzedawcy.