PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem GERLACH S.A. z siedzibą w Drzewicy przy ul. Braci Kobylańskich 41, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055281, NIP 7990003388, kapitał zakładowy 2.210.575,00 zł, opłacony w całości, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywam Państwa jako akcjonariuszy GERLACH S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez   Bank Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

  • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie
    w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
  • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Z poważaniem
Piotr Piechota - Prezes Zarządu
GERLACH S.A.