WARUNKI GWARANCJI NA AKCESORIA GERLACH

 

 

„GERLACH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobylańskich 41 (dalej Gerlach SA), udziela niniejszym gwarancji na oferowane akcesoria kuchenne na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

„Gerlach SA gwarantuje Państwu, że oferowane noże są należytej jakości  i produkowane są zgodnie z Normą Europejską PN- EN ISO 8442- 8.

Gwarancja dwuletnia udzielana jest na produkowane przez Gerlach akcesoria kuchenne  w zakresie zgodności z Normą Europejską.

W ramach gwarancji, Gerlach SA zapewnia nieodpłatne usunięcie wad wynikłych z niedotrzymania warunków Europejskiej Normy przy produkcji wyrobu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez klienta wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Gerlach SA usuwa wady i dostarcza pod wskazany przez nabywcę adres na terenie Unii Europejskiej wyroby bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.

Gwarancja niniejsza udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie mycia i konserwacji.

Gwarancja niniejsza nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad powstałych:

z powodu niewłaściwego użytkowania oraz nieprzestrzegania warunków użytkowania,

w skutek samodzielnych uszkodzeń takich jak zarysowania powstałe podczas mycia, w szczególności w zmywarkach,

pęknięć spowodowanych upadkiem,

używania ostrych narzędzi na powierzchni,

w przypadku niedostosowania się do zalecanej temperatury użytkowania,

z powodu dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady,

wskutek napraw dokonywanych poza Gerlach SA,

z przyczyn innych niż niedotrzymanie warunków Europejskiej Normy,

w przypadku użytkowania niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na opakowaniu.

Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupione akcesoria, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach SA wraz z reklamowanym wyrobem dowodu zakupu produktu objętego gwarancją.

Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

Warunki użytkowania akcesoriów

 

Od 1760 roku z pasją tworzymy produkty znane z bardzo dobrej jakości. Aby jak najdłużej w pełni cieszyć się użytkowaniem naszych wyrobów, prosimy o zastosowanie się do naszych wskazówek.

 

Pamiętaj, aby nie myć w zmywarce akcesoriów, które posiadają drewniane elementy.

Nie czyść akcesoriów szorstkimi myjkami, gąbkami czy ściereczkami, ani nie używaj silnych środków myjących.

W celu utrzymania najlepszych właściwości i jakości produktu, myjąc akcesoria ręcznie, stosuj ciepłą wodę z dodatkiem łagodnego detergentu, a po umyciu opłucz je czystą wodą i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

Nie pozostawiaj drewnianych elementów w wodzie lub potrawach.

Nie używaj ostrych, metalowych przyborów na powierzchni silikonu.

Zaleca się mycie akcesoriów niezwłocznie po użyciu.

Pojemniki kuchenne Ambiente, Country oraz Superior nie są przeznaczone do przechowywania gorących potraw.

Należy unikać skoków temperatury wyrobów posiadających szklane elementy.

Aby uniknąć zacieków należy dokładnie wytrzeć akcesoria bezpośrednio po umyciu.