WARUNKI GWARANCJI NA NOŻE GERLACH

 

 

„GERLACH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Drzewicy (26-340) przy ul. Braci Kobylańskich 41 (dalej Gerlach SA), udziela niniejszym gwarancji na oferowane noże kuchenne na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

„Gerlach SA gwarantuje Państwu, że oferowane noże są należytej jakości  i produkowane są zgodnie z Normą Europejską PN- EN ISO 8442- 1 (Wymagania dotyczące wyrobów nożowniczych do przyrządzania żywności).

Gwarancja dwuletnia udzielana jest na produkowane przez Gerlach noże  w zakresie zgodności z Normą Europejską.

W ramach gwarancji, Gerlach SA zapewnia nieodpłatne usunięcie wad wynikłych z niedotrzymania warunków Europejskiej Normy przy produkcji wyrobu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia przez klienta wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Gerlach SA usuwa wady i dostarcza pod wskazany przez nabywcę adres na terenie Unii Europejskiej wyroby bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.

Gwarancja niniejsza udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie mycia i konserwacji noży.

Gwarancja niniejsza nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad powstałych:

z powodu niewłaściwego użytkowania oraz nieprzestrzegania warunków użytkowania,

w skutek samodzielnych uszkodzeń takich jak zarysowania powstałe podczas mycia, w szczególności w zmywarkach,

w przypadku użycia w celach zawodowych, podczas ostrzenia noży na urządzeniach nie przystosowanych do wykonywania tej czynności,

z powodu dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady,

wskutek napraw dokonywanych poza Gerlach SA,

z przyczyn innych niż niedotrzymanie warunków Europejskiej Normy.

Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupione noże, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Gerlach SA wraz z reklamowanym wyrobem dowodu zakupu produktu objętego gwarancją.

Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

Warunki użytkowania noży

 

Od 1760 roku z pasją tworzymy produkty znane z bardzo dobrej jakości. Aby jak najdłużej w pełni cieszyć się użytkowaniem naszych wyrobów, prosimy o zastosowanie się do naszych wskazówek.

 

Pamiętaj, aby nie myć noży w zmywarce, a zwłaszcza tych, które posiadają drewniane elementy.

Nie czyść noży szorstkimi myjkami, gąbkami czy ściereczkami, ani nie używaj silnych środków myjących.

Myjąc noże ręcznie, stosuj ciepłą wodę z dodatkiem łagodnego detergentu, a po umyciu opłucz swoje noże czystą wodą i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

Nie pozostawiaj na nożach resztek żywności, czy resztek przypraw.

Staraj się nie trzymać noży zbyt długo w wodzie.

Pamiętaj, by ostrzyć noże przy użyciu tradycyjnych ostrzałek o stałym kącie ostrzenia lub ostrzałek typu "musat" starając się zachować właściwy kąt ostrzenia.

Nigdy nie ostrz noży na wysoko obrotowych tarczach ściernych.

Nie ostrz noży z ząbkowanym ostrzem za pomocą tradycyjnych ostrzałek dwufazowychi trójfazowych.

Po każdym ostrzeniu, przepłucz swoje noże ciepłą wodą i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.