0

Konkurs! Bądź SMART i wygraj!

Weź udział w konkursie na Instagramie i wygraj cenne nagrody!

Podziel się swoimi SMART tipami kuchennymi pod postem konkursowym. Najciekawsze komentarze zostaną nagrodzone: 3 patelniami SMART oraz blokiem noży SMART GRANIT (1. miejsce), a także zestawem pojemników SMART i kompletem noży SMART COLOR (wyróżnienia dla 5 osób).

Przed wzięciem udziału w konkursie, zapoznaj się z regulaminem.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „NAPISZ, CZY JESTEŚ SMART I JAK UŁATWIASZ SOBIE ŻYCIE W KUCHNI!”

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Napisz, czy jesteś SMART i jak ułatwiasz sobie życie w kuchni!” (zwanym dalej „Konkursem”). 
 2. Organizatorem Konkursu jest Gerlach S.A. z siedzibą w Drzewicy.  
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Gerlach S.A. z siedzibą w Drzewicy (26-340), ul. Braci Kobylańskich 41; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055281; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 7990003388.
 4. Konkurs jest prowadzony na terenie całej Polski w serwisie społecznościowym Instagram (dalej: “Instagram”).
 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, posiadająca konto w serwisie Instagram, śledząca konto (https://www.instagram.com/gerlach.s.a/) (będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. Poz. 1360 ze zm.) zwana dalej „Uczestnikiem”, za wyjątkiem pracowników Organizatora, pracowników Fundatora oraz członków ich najbliższej rodziny. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Organizator zwolniony jest z obowiązku pobierania oświadczeń w tym zakresie.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram.
 7. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 z późn. zm.) o grach hazardowych.
 9. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników, zwanych w dalszej części Uczestnikami. 
 10. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, w celu wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z ustalonymi jego zasadami. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają do udziału w Konkursie.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.     Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie w Czasie Trwania Konkursu zadania (dalej „Zadanie”) polegającego na:

a.     udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Napisz, czy jesteś SMART i jak ułatwiasz sobie życie w kuchni!”

b.     odpowiedzi należy udzielać pod postem konkursowym, udzielenie odpowiedzi oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika;

2.     W Konkursie nie będą uwzględniane:

 1. zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w ust. 1 powyżej,
 2. zgłoszenia nie zawierające  wykonanego zadania konkursowego.
 1. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody.  
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.11.2022 o godz. 17:00:01, a kończy się w dniu 29.11.2022 roku o godz. 23: 59: 59 (termin ten, zwany dalej, jako „Trwanie Konkursu”).
 3. Wysłanie zgłoszenia przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

 

§ 3

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. 1 miejsce: Zestaw 3 patelni Smart wraz z zestawem 5 noży w bloku Smart Granit,
  2. Wyróżnienia: Zestaw 3 pojemników Smart wraz z kompletem 3 noży Smart Color.

 

 1. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę w konkursie.
 2. Nagrody będą przyznawane przez Komisję Konkursową 6 (sześciu) osobom, które – w ocenie Komisji – najlepiej wykonają zadanie konkursowe.
  1. zwycięzca otrzyma nagrody określone w punkcie 1a,
  2. każda osoba z pięciu (5) osób wyróżnionych otrzyma nagrody określone w punkcie 1b.
 3. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
  1. kreatywność oraz oryginalność wykonania Zadania, 
  2. jakość wykonania Zadania.
 4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 02.12.2022 roku.  
 5. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  2. rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. podpisanie listy osób – laureatów Konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 05.12.2022 roku w serwisie Instagram https://www.instagram.com/gerlach.s.a/.
 7. Nagrody zostaną przesłane laureatom przez Organizatora Konkursu na adres wskazany przez laureata. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 8. Laureaci tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia, któregokolwiek istotnego punktu Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron.
 9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Organizator podejmie wszelkie działania, aby dostarczyć Nagrody laureatom oraz dołoży należytej staranności przy wysyłaniu Nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 11. Laureat traci prawo do Nagrody, gdy:
  1. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu lub
  2. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody.
 12. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

 

§ 4

ZASTRZEŻENIA

 

1.     Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.

2.     Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

3.     Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników lub do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

 1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w serwisie Instagram,
 2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
 3. prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
 4. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

5.       Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a.     sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Instagram;

b.     naruszanie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;

c.     problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera lub telefonu komórkowego przez Uczestnika, w tym związane z funkcjonowaniem oprogramowania na urządzeniu Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np. brak aktualizacji, zapora sieciowa, oprogramowanie malware, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie);

d.     Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w serwisie Instagram.

6.     W momencie otrzymania Nagrody któregokolwiek stopnia Uczestnik przenosi na rzecz Fundatora autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na poniższych polach eksploatacji:

 1. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
 2. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. a – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 3. rozpowszechniania w sieci Internet, wprowadzenia do pamięci komputera, korzystania w ramach wewnętrznej sieci Intranet, jak również w ramach sieci Internet.
 1. Fundator ma prawo do korzystania z Zadania Konkursowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a i b Regulaminu w całości lub we fragmentach, modyfikowania Zadania Konkursowego w całości lub w części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub w części, w tym poprzez łączenie jej z innymi utworami (wykonywanie zależnych praw autorskich). 
 2.  Uczestnik odpowiedzialny jest za zgodność Zadania Konkursowego z prawem oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora jak i osób trzecich za ewentualne szkody w przypadku, gdyby Zadanie Konkursowe naruszyło dobra osobiste osób trzecich.
 3.  Rozporządzanie i korzystanie z opracowania Zadania Konkursowego nie wymaga odrębnej zgody Uczestnika. 
 4. Uczestnikowi przystępującemu do Konkursu muszą przysługiwać wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich przesłanych Zadań Konkursowych.

 

§ 5

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej przesłane na adres: marketing@gerlach.com.pl lub Gerlach S.A., ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni liczonych od dnia ich otrzymania. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
 3. Reklamacje można składać do dnia 19.12.2022 r..

 

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych: iod@gerlach.com.pl.

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu:

 1. realizacji Konkursu do jego rozstrzygnięcia na podstawie zgody - przez czas trwania Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO);
 2. realizacji zobowiązań związanych z rozstrzygnięciem Konkursu - do czasu przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 c) RODO);
 3. przedstawienia informacji o uczestnikach i laureatach Konkursu na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO);
 4. informowania o przebiegu Konkursu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród (np. ewidencjonowanie wydanych nagród, rozpatrzenia reklamacji) - (I) przez czas wykonania obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO); (II) przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO) lub (III) przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);
 6. rozpatrywania reklamacji lub obrony przed roszczeniami - przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);
 7. weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wskazane w treści Regulaminu,  takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, udzieloną odpowiedź w Konkursie.

4. Udział w Konkursie Uczestnika stanowi wyraźne działanie potwierdzające Uczestnika, o którym mowa w art. 4 pkt 11) RODO, i tym samym stanowi zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w postaci jego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celu organizacji Konkursu i ogłoszenia wyników.

5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające dane w imieniu Organizatora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Organizatora; inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np.: (I)  podmioty prowadzące serwisy społecznościowe mające siedzibę w państwach niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub mające siedzibę w państwach będących członkami Unii Europejskiej, ale przesyłające dane do państw trzecich, (II) podmioty zajmujące się dostarczaniem przesyłek.

6. Informujemy, że udział w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych Uczestnika w portalu Instagram. Serwis ten stosuje procedury poufności i zabezpieczeń danych osobowych. Uczestnik w każdym momencie może edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawił w ww. serwisie. 

7.Podanie danych w zakresie określonym w Regulaminie jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

8.Organizator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych Uczestników, w tym nie będzie dokonywać profilowania.

9.Organizator jest uprawniony do kontaktu z Uczestnikami w sprawach dotyczących Konkursu, jak również po jego zakończeniu w celu realizacji obowiązków związanych z rozstrzygnięciem Konkursu.

10.       Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Organizatora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

11.       Uczestnik ma prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO oraz do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: https://gerlach.pl/aktualnosci.

2. Wizerunek nagród  zgodnie z § 3 ust. 1 punkty „a” i „b” przedstawiony na materiałach promocyjnych i reklamowych, ma jedynie charakter pomocniczy i może różnić się od rzeczywistego wyglądu Nagrody kolorem, kształtem oraz innymi cechami, które nie wpływają na wartość finansową nagrody. 

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana taka nie narusza praw nabytych przez Uczestników. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował na stronie internetowej: https://gerlach.pl/aktualnosci.

4. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

5.Organizator poinformuje Uczestników o decyzji o odwołaniu Konkursu poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail lub numer telefonu, który został podany przez Uczestnika.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2022 r.

 

Nagrody
i wyróżnienia

© Gerlach 2023

Created by: Xann Marketing

Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności