0
 

Sklep inter­ne­towy Ger­lach: sty­lowy ser­wis obia­dowy z por­ce­lany

Ele­gancki ser­wis obia­dowy z por­ce­lany pełni podwójną funk­cję: prak­tyczną oraz deko­ra­cyjną. Jasna, deli­katna por­ce­lana dodaje sta­ran­nie zasta­wio­nemu sto­łowi klasy i ele­ganc­kiego cha­rak­teru. W skle­pie inter­ne­towym Ger­lach zgro­ma­dzi­li­śmy kolek­cję wyjąt­ko­wych naczyń pro­jek­to­wa­nych i wytwa­rza­nych w pol­skim zakła­dzie z ponad 160-let­nią tra­dy­cją. Sprawdź naszą ofertę i znajdź ser­wis, dzięki któ­remu każde spo­tka­nie przy stole będzie jesz­cze przy­jem­niej­sze.


Ele­gancki ser­wis obia­dowy z por­ce­lany – deli­kat­ność, fine­zja, klasa

Kolek­cja ser­wisów obia­dowych z por­ce­lany składa się z kom­ple­tów dla sze­ściu lub dwu­na­stu osób. Mini­ma­li­stom cenią­cym nowo­cze­sne wzor­nic­two pole­camy gład­kie, wyko­nane z wegań­skiej Fine Bone China kom­plety pozba­wione deko­rów, a zwo­len­ni­kom kla­sycz­nej ele­gan­cji zestawy z pięk­nymi zdo­bie­niami. Pro­po­no­wana por­ce­lana wypa­lana jest w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze, co nadaje jej wysoką odpor­ność i trwa­łość. Możesz bez obaw pod­grze­wać posiłki w mikro­fa­lówce, a nawet pie­kar­niku. Część modeli może być bez­piecz­nie myta w zmy­warce.

Ser­wis obia­dowy z por­ce­lany to dosko­nała pro­po­zy­cja na gustowny i prak­tyczny pre­zent z oka­zji ślubu czy prze­pro­wadzki do nowego miesz­ka­nia.


Ger­lach i por­ce­lana „Karo­lina” – duet dosko­nały

Ser­wisy obia­dowe z por­ce­lany pre­zentowane w wir­tu­al­nym salo­nie Ger­lach pro­du­ko­wane są przez Zakłady Por­ce­lany Sto­ło­wej „Karo­lina” z Jawo­rzyny Ślą­skiej. Pol­ska firma o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na rynku spe­cja­li­zuje się w wytwa­rza­niu wyso­kiej jako­ści por­ce­lany bia­łej oraz FBC (Fine Bone China) z surow­ców euro­pej­skiego pocho­dze­nia. Możesz mieć pew­ność, że nowe tale­rze, miseczki, pół­mi­ski i inne ele­menty z logo „Karo­liny” będą zdo­bić stół w Twoim domu przez wiele lat.

 

Gerlach poleca

Sprawdź nasze polecane produkty, które uczynią wspólne gotowanie i jedzenie posiłków niezwykle przyjemnym i radosnym momentem każdego dnia.

 
Nagrody
i wyróżnienia

© Gerlach 2023

Created by: Xann Marketing

Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności